Regulamin konkursowy

 

REGULAMIN KONKURSU ORGANIZOWANEGO NA PROFILU FACEBOOK, INSTAGRAM FIRMY KARTONIX SP.Z O.O.

 

1.POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1

Organizatorem Konkursu jest Kartonix Sp. z o.o., Czachorowo 54, 63-800 Gostyń, NIP: 7872106210.

1.2

Konkurs będzie przeprowadzany w okresie od czerwca do grudnia 2022.
(Organizator zastrzega sobie prawo niezorganizowania konkursu w danym miesiącu bez podania powodu).

1.3

Uczestnicy Konkursu będą odpowiadać na pytania zadane przez Organizatora lub wyrażać opinię na temat podany przez Organizatora”

1.4

Odpowiedzi należy wpisywać w komentarzach pod postami lub jeśli Organizator o to poprosi przesyłać drogą mailową na adres wskazany w poście konkursowym

1.5

Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu Art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i zakładach wzajemnych z dnia 29 lipca 1992r. (Dz. U. 04.4.27 z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w w/w Ustawie oraz rozporządzeniach wykonawczych do tej Ustawy.

 

2. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

2.1

Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna.

2.2

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest spełnienie następujących warunków:

  1. zapoznanie się z regulaminem konkursu na stronie http://www.paxit.pl
  2. spełnienie warunków podanych w pkt. 3.1

2.3

W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz firm współpracujących z organizatorem.

 

 3. ZASADY KONKURSU I NAGRODY

3.1

Przedmiotem Konkursu jest udzielenie poprawnej odpowiedzi na pytanie konkursowe zadane przez Organizatora lub wyrażenie opinii na temat wskazany przez Organizatora za pośrednictwem portalu Facebook.com.

3.2

Nagrodę w danym Konkursie otrzymają osoby wytypowane przez Organizatora zgodnie z zasadami podanymi w postach konkursowych.

3.3

Nagrodami są:

  1. produkty oferowane w sklepie paxit.pl np. kartonowy domek dla dziecka
  2. Voucher na zakupy w sklepie internetowym paxit.pl
  3. inne

(Organizator zastrzega sobie prawo do ogłoszenia nagród dopiero w dniu ogłoszenia konkursu)

3.4

Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, postanowień jego Regulaminu i interpretacji rozstrzyga Organizator.

3.5

Zdobywca nagrody zostanie powiadomiony o wygranej poprzez wiadomość w social mediach lub drogą mailową w przeciągu 3 (trzech) dni od zakończenia konkursu.

3.6

Celem potwierdzenia woli przyjęcia nagrody, powiadomiony Zdobywca powinien odpowiedzieć na otrzymaną wiadomość od Organizatora w terminie 3 (trzech) dni od dnia wysłania powiadomienia, pod rygorem utraty prawa do nagrody.

3.7

Za przekazanie nagród zwycięzcom odpowiedzialna będzie osoba:

Marcin Nowak – E-commerce Marketing Manager

 

4. DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

4.1

Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu poczty elektronicznej, numeru tel. kontaktowego (w celu umówienia terminu i miejsca przekazania nagrody).

4.2

Podane dane będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia danego Konkursu oraz w związku z wydaniem nagród.

 

5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych oraz zmian specyfikacji nagrody. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie

© 2023 Paxit. All rights reserved.
Proudly made by