Reklamacje i zwroty

 

Uwagi wstępne

Postanowienia poniżej wskazane w zakresie reklamacji stosuje się wyłącznie do Klientów będących Konsumentami w rozumieniu wskazanym w Regulaminie Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem: https://paxit.pl/regulamin-sklepu

Postanowienia poniżej wskazane w zakresie opcji zwrotów stosuje się wyłącznie do Klientów niebędących Konsumentami w rozumieniu wskazanym w Regulaminie Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem: https://paxit.pl/regulamin-sklepu

O ile co innego nie wynika z jednoznacznych postanowień niniejszych zasad, użytym poniżej zwrotom i wyrażeniom należy nadać znaczenie wskazane w Regulaminie Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem: https://paxit.pl/regulamin-sklepu.

Reklamacja produktu – postanowienia dotyczące Klientów będących Konsumentami

Niniejsze zasady stanowią uszczegółowienie zasad reklamacji zawartych w Regulaminie Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem: https://paxit.pl/regulamin-sklepu.

W przypadku sprzeczności pomiędzy niniejszymi informacjami a zasadami wskazanymi w Regulaminie Sklepu Internetowego, pierwszeństwo znajdują postanowienia zawarte w Regulaminie Sklepu Internetowego.

 

Szanowny Kliencie,

dbamy o Twoje prawa, w tym także o prawo do zgłoszenia wady produktu. Poniżej znajdziesz szczegółowe informacje dotyczące naszej odpowiedzialności z tytułu wady sprzedanego przez nas produktu oraz Twoich uprawnień z tym związanych na podstawie ustawowej – z tytułu rękojmi.

Ważne! Pamiętaj, że jeżeli na dany produkt została udzielona także dodatkowa  gwarancja, to również na jej podstawie możesz złożyć reklamację – w tym wypadku jednak adresatem będzie gwarant wskazany w gwarancji. Gwarancja określa również każdorazowo zakres Twoich uprawnień. Pamiętaj, że wykonanie uprawnień z gwarancji nie wpływa na naszą odpowiedzialność z tytułu rękojmi oraz, że gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza Twoich uprawnień wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej

Podstawa i zakres naszej odpowiedzialności za wady produktu z tytułu rękojmi jest określona powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności przepisami Kodeksu Cywilnego.

Mamy obowiązek dostarczyć produkt bez wad. Odpowiadamy z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna produktu zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia jego wydania kupującemu. Ważne! Jesteśmy odpowiedzialni z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili.

Reklamację możesz złożyć na przykład:

 • pisemnie na adres: Kartonix Sp. z o.o., Czachorowo 54, 63-800 Gostyń ;
 • w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: reklamacje@paxit.pl;

WYPEŁNIJ FORMULARZ REKLAMACYJNY

Podaj w opisie reklamacji: (1) informacje i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądanie sposobu doprowadzenia produktu do zgodności z umową sprzedaży lub oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży; oraz (3) swoje dane kontaktowe – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie Twojej reklamacji. Pamiętaj, że wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

Podstawowe uprawnienia kupującego w związku z reklamacją produktu, dla umów zawartych od 25 grudnia 2014r.

W tym wypadu uprawnienia mają co do zasady charakter równorzędny, co oznacza, że masz możliwość korzystania od razu zarówno z pierwszej, jak i drugiej grupy uprawnień:

1)Grupa: obniżenie ceny /zwrot pieniędzy

Jeżeli sprzedany produkt ma wadę, możesz złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Ciebie wymienimy wadliwy Produkt na wolny od wad albo wadę usuniemy.

Ważne! Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już przez nas wymieniony lub naprawiany albo jeżeli nie uczyniliśmy zadość obowiązkowi wymiany produktu na wolny od wad lub usunięcia wady.

Jeżeli Klientem jest konsument, może zamiast zaproponowanego przez nas zgodnie z postanowieniami powyżej usunięcia wady żądać wymiany produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie produktu do zgodności z umową sprzedaży w sposób wybrany przez Ciebie jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez nas.

Ważne! Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

1)Grupa: naprawa/wymiana

Jeżeli sprzedany produkt ma wadę, możesz żądać wymiany produktu na wolny od wad albo usunięcia wady. Możemy jednak odmówić zadośćuczynienia Twojemu żądaniu, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową produktu wadliwego w sposób wybrany przez Ciebie jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.

 

Konsument ma również możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.

Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt kontaktowy (telefon: 22 55 60 333, email: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub adres pisemny: Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-030 Warszawa.), którego zadaniem jest między innymi udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: (1) wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego (więcej informacji na stronie: http://www.spsk.wiih.org.pl/); (2) wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (więcej informacji na stronie inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę); oraz (3) pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są między innymi mailowo pod adresem porady@dlakonsumentow.pl oraz pod numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220 (infolinia czynna w Dni Robocze, w godzinach 8:00 – 18:00, opłata za połączenie wg taryfy operatora).

Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (więcej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php).

 

Inne reklamacje

W ten sam sposób jak wyżej możesz złożyć także reklamację związane ze świadczeniem za pomocą naszego sklepu internetowego usług elektronicznych (np. konto lub formularz zamówienia) oraz inne reklamacje związane z działaniem naszego sklepu internetowego. 

W opisie reklamacji podaj (1) informacje i okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości; (2) Twoje żądanie; oraz (3) dane kontaktowe – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji. Pamiętaj, że wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

Zwroty produktów – postanowienia dotyczące Klientów niebędących Konsumentami

Postanowienia poniżej opisane stosuje się wyłącznie do Klientów niebędących Konsumentami (dalej jako: „Klienci”).

Celem uniknięcia wątpliwości wskazuje się, że postanowienia niniejsze nie przyznają na rzecz Klientów uprawnień z tytułu rękojmi lub gwarancji, czy też dodatkowego prawa do odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej na podstawie postanowień wskazanych w Regulaminie Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem: https://paxit.pl/regulamin-sklepu.

Sprzedawca wskazuje, że w uzasadnionych wypadkach Klientowi może być przyznane uprawnienie do zwrotu Produktu.

Zwrot Produktu będzie możliwy wyłącznie po otrzymaniu przez Klienta jednoznacznego potwierdzenia przez Sprzedawcę możliwości zwrotu (przyznania indywidualnego uprawnienia do zwrotu Produktów). Tym samym niniejsze postanowienia nie stanowią samoistnej podstawy do powstania po stronie Klienta uprawnienia zwrotu (bez jednoczesnej decyzji Sprzedawcy potwierdzającej takie uprawnienie), czy też uprawnienia do odstąpienia od Umowy Sprzedaży. Brak przyznania przez Sprzedawcę możliwości zwrotu nie stanowi podstawy do jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych po stronie Klienta.

 

Przyznanie przez Sprzedawcę uprawnienia na rzecz Klienta do zwrotu Produktu będzie możliwe w przypadku:

 1. zgłoszenia przez Klienta zainteresowania zwrotem w nieprzekraczalnym terminie 14.dni od dnia dostawy Produktów do Klienta,
 2. dokonanie zgłoszenia na adres e- mail: reklamacje@paxit.pl ze wskazaniem co najmniej: i) danych Klienta, ii) danych identyfikujących Zamówienie, w tym wskazujących numer Zamówienia oraz określenie Produktów, iii) wskazanie przyczyn zwrotów Produktów, iv) wskazanie, czy zwrot ma dotyczyć części czy całości Produktów objętych Zamówieniem,
 3. Sprzedawca dokonana analizy sprawy w terminie5.dni od dnia wpłynięcia kompletnego zgłoszenia (w przypadku braku kompletności zgłoszenia lub zaistnienia takiej potrzeby Sprzedawca uprawniony jest do żądania informacji dodatkowych), przy czym brak odpowiedzi w terminie wskazanym nie oznacza akceptacji zgłoszenia oraz przyznania uprawnienia,
 4. Sprzedawca ustosunkuje się do zgłoszenia informując Klienta, czy akceptuje je w całości lub w części, czy też odmawia akceptacji,
 5. uprawnienie do zwrotu Produktu będzie możliwe pod warunkiem uiszczenia przez Klienta dodatkowej opłaty manipulacyjnej w wysokości:
  1. 15% ceny Zamówienia brutto – w przypadku zwrotu całości Zamówienia,
  2. 15% ceny części Zamówienia, w stosunku do którego realizowane jest uprywatnienie zwrotu – w przypadku zwrotu części Zamówienia,
 6. Sprzedawca uprawniony będzie do potrącenia (rozliczenia) wskazanej powyżej opłaty manipulacyjnej z kwotą zwrotu ceny Zamówienia poprzez stosowne umniejszenie kwoty zwrotu.

WYPEŁNIJ FORMULARZ ZWROTU

Sprzedawca może uzależnić przyznanie uprawnienia do zwrotu od spełnienia przez Klienta dodatkowych warunków.

Koszty i ryzyko dostawy na skutek realizacji zwrotu ponosi Sprzedawca.

© 2024 Paxit. All rights reserved.