Regulamin promocji

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ „ Latem ciesz się prezentami”

(dalej Regulamin)

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem Konkursu jest Kartonix Sp. z o.o., Czachorowo 54, 63-800 Gostyń, NIP: 7872106210.
 2. Celem Promocji jest promocja produktów ofertowanych przez sklep Paxit.pl.
 3. Promocja trwa w okresie od 26 lipca do 31 lipca 2023roku, z zastrzeżeniem postanowień §3 ust. 8 Regulaminu
 4. Promocja organizowana jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 2 UPOMINKI

 1. W Promocji każdy klient ma możliwość otrzymania zestawu upominków za cenę 1 zł w zależności od wysokości złożonego zamówienia.
 2. Nagrody zostaną wysłane oddzielną przesyłką kurierską po zakończeniu promocji czyli po 1 sierpnia. Czas wysyłki wynosi do 14 dni roboczych.
 3.  

§ 3 WARUNKI UCZESTNICTWA I PRZEBIEG PROMOCJI

 1. Promocja przeznaczona jest wyłącznie dla zamieszkałych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej osób fizycznych, nabywających Produkty Promocyjne jako konsumenci w rozumieniu art. 221Kodeksu Cywilnego.
 2. Z udziału w Promocji wyłączeni są pracownicy Organizatora.
 3. Udział w Promocji i podanie związanych z udziałem danych jest dobrowolne.
 4. W celu wzięcia udziału w Promocji oraz uzyskania Upominków Uczestnik powinien w czasie trwania Promocji:
  1. zakupić w Paxit.pl produkty o wartości:

3 000 netto – zestaw do grillowania za 1 zł

5 500 netto – zestaw do grillowania i leżak za 1 zł

7 000 netto – zestaw do grillowania, dwa leżaki i grill za 1 zł

 1. Wykonanie czynności wymienionych w ust. 4 stanowić będzie zgłoszenie Uczestnika do Promocji.
 2. Uczestnik może dokonać wielu zamówień i otrzymać odpowiadającą ich liczbie ilość upominków,
 3. Wydawanie Nagród nastąpi po zakończeniu promocji od 1 sierpnia 2023 r..
 4. Nagroda zostanie wydana Uczestnikowi bezpośrednio po stwierdzeniu przez pracownika Kartonix Sp. Z o.o., iż Uczestnik dokonał zamówienia i je opłacił.
 5. Nagrody przedstawione w materiałach promocyjnych mają charakter poglądowy a ich rzeczywisty wygląd, kolory mogą nieznacznie odbiegać od tych przedstawionych w materiałach graficznych.
 6. Produkty zakupione w trakcie trwania promocji nie podlegają zwrotom.

§ 4 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Promocji Uczestnicy winni zgłaszać drogą mailową na adres marketing@paxit.pl
 2. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko lub nazwę firmy, numer zamówienia oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
 3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 7 (siedmiu) dni od daty ich otrzymania.
 4. Uczestnik zostanie o sposobie rozpatrzenia reklamacji powiadomiony mailowo w terminie 7 (siedmiu) dni od daty rozpatrzenia danej reklamacji.

§ 5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej organizatora paxit.pl
 2. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie, w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w regulaminie nie mogą jednak naruszać praw nabytych przez Uczestników.

 

© 2024 Paxit. All rights reserved.